Vrijwilligers

In het Maatschappelijk Steunpunt (MSP) komen mensen op verschillende manieren binnen. Van schoorvoetend voor een kopje koffie, doelbewust voor een activiteit, tot zelfbewust als vrijwilliger. De Stijl is een beschermde oefenplaats waar mensen hun talenten kunnen ontdekken, leren om zelfstandig keuzes te maken, leren verantwoordelijkheid te dragen en verdraagzaam samen te werken met anderen. Beroepskrachten en vrijwilligers zijn ondersteunend en werken nauw samen.

Vrijwilligers hebben veel te bieden, zij brengen deskundigheid, kennis, aandacht, contacten en handen met zich mee. Zij worden betrokken met het vormgeven van diensten en activiteiten. Zij leveren een bijdrage aan de doelstelling van het MSP. Zij voeren activiteiten uit onder eindverantwoordelijkheid van de medewerkers.

Binnen het MSP onderscheiden we twee vormen van vrijwilligerswerk. Ten eerste vrijwilligerswerk dat mensen de mogelijkheid biedt om blijk te geven van hun solidariteit en betrokkenheid bij andere (kwetsbare) mensen of de samenleving als geheel, waardoor deze minder kil en zakelijk is. Ten tweede vrijwilligerswerk dat mensen de mogelijkheid biedt om te participeren, om er bij te horen in de samenleving, met als motto: “Ieder mens is bereid en in staat iets aan zijn of haar positie te verbeteren.”

In de Stijl worden verschillende activiteiten georganiseerd. Rondom iedere activiteit wordt een werkgroep gevormd die bestaat uit een betaalde medewerker en vrijwilligers. De betaalde kracht fungeert als aanspreekpunt/contactpersoon voor de vrijwilligers en organiseert regelmatig overleg waarin de praktische organisatie, voortgang van de activiteit en de beschreven taken en verantwoordelijkheden worden besproken.

We streven er naar om een vrijwilligersgroep zodanig samen te stellen dat deze een afspiegeling is van de groep deelnemers van het MSP. Dat betekent dat er een balans is tussen vrijwilligers op therapeutische basis en maatschappelijk betrokken vrijwilligers en dat er een grote diversiteit is aan verschillende talenten en achtergronden van vrijwilligers.

Nieuwe vrijwilligers worden geworven door betaalde medewerkers, vrijwilligers van het MSP, het vrijwilligerswerkpunt van Reinier van Arkel (RvA) en Divers. Bij het werven wordt gebruik gemaakt van verschillende kanalen zoals de wijkkrant, facebook, regionale media e.d. Als vrijwilligers zich anders aanmelden dan via het vrijwilligerswerkpunt van RvA dan kunnen zij kiezen of ze ingeschreven willen worden in het vrijwilligersbestand van RvA of van Divers.

De wensen en belangen van de vrijwilligers op de Stijl worden door twee vertegenwoordigers van hen besproken in 'de Stijlraad'. Zij werken daarin, samen met vertegenwoordigers van de deelnemers en beroepskrachten, aan de vorm en inhoud van de Stijl.

Binnen de Maatschappelijke Steunpunten is er oog voor waardering van vrijwilligers. Door het organiseren van trainingen/workshops en andere vrijwilligersbijeenkomsten uit zowel RvA als Divers is er waardering voor de vrijwilligers. Ook uit andere randvoorwaarden zoals reiskostenvergoeding, de Nieuwsbrief en de klankbordgroep RvA vrijwilligers blijkt de waardering voor hun inzet. Het waarderingsbeleid op de Stijl wordt bepaald door de gezamenlijke wens van de vrijwilligers. Voor dit waarderingsbeleid is een vastgesteld budget beschikbaar.

Uit gesprekken met vrijwilligers blijkt dat met name het contact met de bezoekers, medevrijwilligers en betaalde krachten hen bindt aan het Maatschappelijk Steunpunt. Daarom is juist aandacht voor de onderlinge communicatie en samenwerking extra belangrijk.

Heb jij belangstelling om vrijwilliger te worden bij de Stijl? Neem dan contact op met het team van de Stijl op telefoonnummer 073-6131130 (of per e-mail via DeStijl@reiniervanarkel.nl ).





Laatste Up-date  is geweest op

10 mei 2019


Steunpunt De Stijl

Taxandriaplein 1d 5212 TW `s-Hertogenbosch  tel. 073-6131130


DeStijl@reiniervanarkel.nl

Welkom Activiteiten Ladder Inloop Lunch Info Actueel Contact Links